Persbericht

Home | Persbericht

Geloof in gesprek-project slaat aan in Nijverdal

Februari 2017

‘Geloof in gesprek’, met elkaar persoonlijke geloofsverhalen delen. Over kerkmuren heen, delen en naar elkaar luisteren wat geloven in God voor je betekent, op alledaagse en bijzondere momenten. Dat was de insteek van de geloofsgesprekken die rond de Week van Gebed hebben plaatsgevonden.  En wat een hartverwarmend enthousiasme en openheid onder de deelnemers! De gebruikte spelvorm; Het Geloof-en-een-hoop-liefde-spel, bleek een goed hulpmiddel om het gesprek in ontspannen sfeer op gang te brengen. Op respectvolle wijze werd er naar elkaar geluisterd, aangevuld en gedeeld. Ongeveer honderd mensen, verdeeld over groepen van 6 tot 8 personen, uit verschillende kerkelijke achtergrond, hebben hun deelname als waardevol ervaren, willen er vervolg aan geven.

En dat is winst! Joh. 17:23: “…opdat zij allen één zijn….” was de grondtekst waar we vanuit vertrokken, en hoe mooi om te zien dat dergelijke gesprekken tot verbinding leiden tussen gelovigen die elkaar voorheen niet of beperkt kenden. De koppeling met de Week van Gebed voor ‘de eenheid van de kerken’, heeft de voorbereidingsgroep als een goede combinatie ervaren. En met elkaar is de intentie uitgesproken het initiatief volgend jaar, rond dezelfde tijd, een vervolg te geven. Groepen die met elkaar hebben uitgesproken door het jaar heen nog eens samen te komen kunnen we uiteraard alleen maar aanmoedigen. En als deelnemers willen  we de positieve ervaring uitdragen, opdat de ‘olievlek’ zich mag uitbreiden.

De voorbereidingsgroep: Robbert Jan Perk, Betty Widow, Gerhard Nijhoff en Marcel Ticheler

Geloof in gesprek

In 2010 vond in Dordrecht een Nationale Synode plaats waar christenen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen bijeen kwamen om gehoor te geven aan de oproep om zich in te zetten voor eenheid. In de coulissen van deze bijeenkomst vonden geloofsgesprekken plaats. Van hart tot hart, elkaar herkennend in het verlangen om schouder aan schouder te staan om de boodschap van het Evangelie door te geven.

De stichting Geloofsgesprekken heeft als doel om op minimaal 50 plaatsen in Nederland zulke geloofsgesprekken te gaan voeren. Gesprekken die geen theologische insteek hebben, maar een persoonlijke. Het delen van geloofsverhalen verbindt mensen aan elkaar. De stichting is op zoek naar mensen die deze gesprekken willen organiseren en leiden en naar mensen die deel willen nemen aan zulke gesprekken. De eerste introductiebijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 24 september 2016 in Amersfoort, in het gebouw van de Immanuëlgemeente, Kraanvogelstraat 1.

Ontvangst met koffie en thee vanaf 09.30 uur. Start 10.00 uur en einde om 12.30. Iedereen is welkom, er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden. Om de gesprekken te faciliteren is er een website in het leven geroepen waarop informatie te vinden is waar gespreksgroepen zijn. Ook is er via deze site een handleiding te vinden hoe je zulke gesprekken kunt voeren. De stichting heeft in samenwerking met de Evangelische Omroep en V.O.F. Vindingrijk ook het Geloof en een Hoop Liefde Spel ontworpen, waarmee je op een laagdrempelige manier met elkaar in  gesprek kunt gaan over levens- en geloofservaringen: shop.eo.nl/geloof-en- een-hoop- liefde-spel/nl/product/1987/